Algemene Voorwaarden


Artikel 1 -  Definities


1.1.    Hondenuitlaatservice N-Joy; opdrachtnemer, gevestigd aan de Maatsestraat 32 in Uden.

1.2.    Opdrachtgever; bezitter van hond(en).

1.3.    Opdracht; het uitlaten en/of verzorgen van de hond(en).

1.4.    Hond(en); Hond(en) van de opdrachtgever welke door Hondenuitlaatservice N-Joy uitgelaten worden.


Artikel 2 - Algemeen

 

2.1.     Op de Opdracht zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel Opdrachtgever als Hondenuitlaatservice N-Joy.

2.2.     Hondenuitlaatservice N-Joy behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3.     Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.4.     Hondenuitlaatservice N-Joy laat de honden uit op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag ochtend & middag en vrijdag ochtend.Artikel 3 – entingen/ gezondheid/ gedrag


3.1.     Uw hond dient gezond te zijn.

3.2.     Uw hond dient ten minste aantoonbaar te zijn ingeënt/ beschermd tegen Hepatitis,

          Parvo  &Hondenziekte. Indien  uw hond getiterd is, dient de uitslag volledig in het    

          paspoort vermeld te staan (incl. score &  stripje)                                    

3.3.     Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.

3.4.     Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee.

3.5      U dient een (mogelijke) besmettelijke ziekte, blessure of loopsheid van uw hond zo

          spoedig mogelijk te melden.

3.6.     Ongecastreerde reuen kunnen, indien de samenstelling van de groep(en) dit niet toelaten, helaas niet           mee.

3.7.     Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.

3.8      U wordt geadviseerd uw hond na het spelen te laten eten of anders minimaal 2 uur

          voor de wandeling i.v.m. maagtorsie bij sommige rassen.

3.9      U wordt gevraagd informatie m.b.t. allergie, gezondheid, bijzonder gedrag etc. met

          ons door te nemen tijdens het intake- gesprek.

 

Artikel 4 – schade/ aansprakelijkheid


4.1.    U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.

4.2.    U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aan derden of zaken die uw hond

          veroorzaakt.

4.3.    U dient Hondenuitlaatsevice N-Joy toegang te verschaffen tot het verblijf van de hond,

          en er zorg voor te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken tijdstippen.  

          Indien de hond op de afgesproken tijd niet aanwezig is, wordt de kaart als gedane  

          wandeling afgetekend.

4.4.    Hondenuitlaatservice N-Joy is niet aansprakelijk voor enige verwonding, kreupelheid of

          ziekte van uw hond.

4.5.    Hondenuitlaatservice N-Joy is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of

          interieur als gevolg van een natte of vieze hond. De honden worden zo goed als  

          mogelijk handdoek-droog thuis afgeleverd.

4.6.    Indien Hondenuitlaatservice N-Joy een blessure of mankement opmerkt aan uw hond,

          zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. We zullen u eventueel

          advies geven over hoe het beste te handelen. Hondenuitlaatservice N-joy kan niet aansprakelijk worden           gesteldvoor eventuele gevolgschade n.a.v. een bestaande blessure of mankement.

4.7     Hondenuitlaatservice N-Joy heeft een  Aasprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.      

4.8.    Hondenuitlaatservice N-Joy Laat de honden uit op een eigen, omheind terrein.

4.9.    Hondenuitlaatservice N-Joy laat de honden gedurende minimaal 1 uur uit (mits met de

          roedel mee.

4.10.   Hondenuitlaatservice N-Joy handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten, en gaat zo

          nodig met uw hond naar de dierenarts.

4.11.   Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen. Bij extreme hitte

          (boven 30 graden) worden, vanwege het risico op oververhitting, de wandelingen

          aangepast of (indien nodig) afgelast. Uiteraard brengen wij u hierover zo spoedig

          mogelijk op de hoogte.


Artikel 5 – afzeggen/ opzeggen


5.1.    U dient een afgesproken wandeling minimaal 24 uur van tevoren op te zeggen.

5.2.    Hondenuitlaatservice N-Joy Heeft ten alle tijden het recht om op te zeggen; reeds

          betaalde gelden worden u dan terugbetaald.

5.3.    U heeft het recht ten alle tijden op te zeggen; reeds betaalde gelden worden u dan   

          niet terug betaald, reeds gefactureerde wandelingen dienen betaald te worden.

          Nieuwe facturen worden doorgaans afgegeven met de laatste wandeling van de kaart.

          Gelieve dus op te zeggen vóór de laatste wandeling van de kaart.

5.4.    Wij vragen u geplande vakantie’s zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat evntuele

          extra aanvragen op deze dag ingepland kunnen worden.

5.5.     Hondenuitlaatservice N-Joy geeft eventuele vakanties zo spoedig mogelijk, doch minstens 14

          dagen voor aanvang, aan u door


Artikel 6 – Betaling


6.1.    De betaling dient te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn, op   

          rekeningnummer  van Hondenuitlaatservice N-Joy,  onder vermelding van het factuurnummer.

          Als u liever contant betaald mag dat  natuurlijk ook.

6.2.    Indien niet binnen de gestelde termijn betaald kan worden dient Hondenuitlaatservice

          N-Joy  hier van op de hoogte worden gesteld. Bij het in gebreke blijven van betaling

          worden 10% administratiekosten in rekening gebracht. Bij herhaaldelijke wanbetaling

          behoudt Hondenuitlaatservice N-Joy het recht de overeenkomst te ontbinden.